Menu
Zoeken Annuleer

      School in het groen 

waar onderwijs in beweging is! 

Klik voor onze flyer!

Medezeggenschapsraad (MR)

Even voorstellen

Wij zijn Marcel van Gessel, Anja Heijink en Simone Blanksma en wij zijn de positief kritische vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten in de MR van de St. Martinus Bussloo. Uiteraard schuift onze directeur Ginny van der Zee als adviserend/informerend lid ook regelmatig bij ons aan.

Wat doen wij als MR?

Via de MR denken en beslissen wij als ouders en teamleden mee over zaken die onze school aangaan. Wij hebben instemmingsrecht in bepaalde onderwerpen en in andere hebben wij het recht om ons advies te laten horen.
Wij signaleren en komen met verbeter voorstellen. Vorige jaar hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor een enquete onder ouders, kinderen en leerkrachten om de nieuwe rapport opzet en portfolio-gesprekken te evalueren. Heel nuttig om zo het beleid te toetsen! Ook dit jaar denken we mee over jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals:

  • vaststellen van schooltijden, invullen van vakantiedagen, studiedagen, het schoolplan en de schoolgids
  • formatieplan leerkrachten en groepsindelingen

Wij hebben daarnaast zelf PR-beleid op de agenda geplaatst. In het MR-reglement (op te vragen op school) kun je meer lezen over de rechten en plichten van de MR.

Wil je weten wat er de komende vergadering besproken wordt in de MR?  Schuif gerust aan, de vergaderingen zijn toegankelijk en openbaar voor betrokkenen, zowel leerkrachten als ouders.

Wij vinden het prettig dat je ons aanspreekt over zaken waarvan jij vindt dat deze aan de orde moeten komen in onze MR-vergadering. De school maken we immers met z'n allen! 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen school-MR bestaat er ook een GMR voor alle scholen die net zoals onze St. Martinus Bussloo deel uitmaken van de SKBG. De GMR bestaat uit een afvaardiging van MR-leden van de verschillende SKBG-scholen. De GMR heeft instemmingsrecht en adviesrecht over beleidszaken op bovenschools-bestuurlijk niveau. 

Daarvoor wordt het reglement voor de GMR van de stichting SKBG aangehouden. De GMR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. In onze MR-vergaderingen wordt telkens een terugkoppeling gegeven over relevante zaken vanuit de GMR.


Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
GA NAAR KALENDER